Μέλος – τεκτονική - εἰκασία. Mit jedności sztuk czy prawda wyobraźni? Architektura, muzyka i sztuki plastyczne jako sztuki siostrzane

15-16 czerwca 2016

Μέλος – τεκτονική - εἰκασία. Mit jedności sztuk czy prawda wyobraźni? Architektura, muzyka i sztuki plastyczne jako sztuki siostrzane

Galeria Labirynt, Lublin, Polska

15-16 czerwca 2016

Planowana konferencja poświęcona będzie jednemu z najstarszych, i jednocześnie najbardziej fascynujących problemów w dziejach teorii i historii sztuk – wzajemnym relacjom pomiędzy muzyką a sztukami plastycznymi i architekturą. Relacje te datują się niemalże od samych początków teoretyczno-krytycznej refleksji nad sztukami w tradycji europejskiej – są one przedmiotem namysłu (wraz z poezją i tańcem) już w greckiej poezji archaicznej, w pismach Platona i Arystotelesa przyjęły zupełnie dojrzałą postać. Celem konferencji będzie prześledzenie wzajemnych zapożyczeń i inspiracji na przestrzeni stuleci, w aspekcie tak teoretycznym, jak i stricte historycznym. Spotkanie, skupiające muzykologów, historyków sztuki, architektury, teorii sztuki i estetyki ma służyć nie tylko zbliżeniu środowisk i wymianie doświadczeń o charakterze historycznym i metodologicznym, ale także pogłębieniu dyskusji nad związkami pomiędzy różnymi formami ekspresji artystycznej i statusem sztuk w świecie nam współczesnym, w którym bardzo często dokonuje się hybrydyczna fuzja różnych mediów, zacierająca klasyczne podziały gatunkowe i stylistyczne. W środowiskach historyków sztuki, estetyków i muzykologów od dawna istnieje, i była wielokrotnie zauważana, potrzeba bliższej dyskusji i integracji środowisk. Zaproszeni goście, wybitni i cenieni w Polsce przedstawiciele swoich dyscyplin, zaprezentują najróżniejsze zagadnienia, których oś stanowić będzie pytanie o możliwą jedność sztuk, siłę i wartość wzajemnych oddziaływań, a także kwestia poznawczej roli wyobraźni, kreującej potęgę artystycznej ekspresji i piękno światów fikcyjnych, których rola w życiu człowieka już dawno przestała być utożsamiana z jakąś formą czystego przeżycia estetycznego. Poruszono zostaną m.in. problemy analogii formalnych pomiędzy malarstwem i muzyką, oddziaływania teorii muzyki na teorię sztuk plastycznych i architektury, związków pomiędzy tekstem, obrazem i muzyką w twórczości operowej, roli muzyki w filmach poświęconych twórczości plastycznej, dyskusji nad tezą o rytualnej genezie sztuk, miejsca muzyki jako języka absolutnego w filozofii sztuki, przenoszenia jakości doświadczenia dzieła muzycznego na odbiór architektury i malarstwa, itp. Trzeba także zaznaczyć, że planowane spotkanie będzie także okazją dla zaprezentowania osiągnięć badaczy młodszego pokolenia, którzy w ostatnich dwu – trzech latach uzyskali tytuł doktorski. Planowana sesja, której towarzyszyć będą wystawy oraz koncerty, jest ponadto pomyślana jako próba wyjścia poza zamknięty, hermetyczny krąg dyskusji akademickiej. Jej celem, równie ważnym, jest bowiem poważna popularyzacja sztuk i dyskusji nad sztukami jako rozwinięcia zdolności krytycznego myślenia i oceny zjawisk w sztuce nowoczesnej.

Koordynator naukowy: Ryszard Kasperowicz (UW)

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teorii Sztuki. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie pracował w latach 1992-2014 (magisterium 1992, doktorat 1999, habilitacja 2006, tytuł profesora 2013). Dyrektor tamtejszego Instytutu Historii Sztuki w latach 2006-2012. Jego zainteresowania badawcze to problemy teorii sztuki i estetyki XVIII-XIX wieku (przede wszystkim w Anglii i Niemczech) oraz dziejów metody i metodologii historii sztuki jako dyscypliny humanistycznej. Laureat konkursu im ks. prof. Szczęsnego Dettloffa przyznawanego przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki oraz nagrody Fundacji im. ks. Janusza Pasierba. nominowany do Nagrody im. Jana Długosza. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Książki: Berenson i mistrzowie odrodzenia. Przyczynek do postawy estetycznej Bernarda Berensona, Kraków: Aureus 2001 Zweite, ideale Schöpfung. Sztuka w myśleniu historycznym Jacoba Burckhardta, Lublin: KUL 2004 Figury zbawienia? Idea „religii sztuki” w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia, Lublin: TN KUL 2010