Μέλος – τεκτονική - εἰκασία. Mit jedności sztuk czy prawda wyobraźni? Architektura, muzyka i sztuki plastyczne jako sztuki siostrzane

15-16 czerwca 2016

15 czerwca (środa)


11:00 – 14:15


Krzysztof Guczalski (Uniwersytet Jagielloński) "Czym, w gruncie rzeczy, jest ekspresja w muzyce?"

Paula Milczarczyk (Uniwersytet Gdański) "Sztuka znaleziona w świecie. Jedność sztuk w kontekście estetyki rzeczywistości"

Mateusz Salwa (Uniwersytet Warszawski) "Ogród jako krajobraz dźwiękowy"

Gabriela Świtek (Uniwersytet Warszawski) "Architektura i Stimmung. Nastrojenie przestrzeni"

Anna Chęćka-Gotkowicz (Uniwersytet Gdański) "Wirtuozeria jako transgresja cielesności. Między obrazem a dźwiękiem"


15:15 – 19:00


Jan Cieślak (Uniwersytet Jagielloński) "Echotectonicum Machinamentum"

Jacek Jaźwierski  (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) "Ut musica i ut rhetorica pictura. Rola muzyki w teorii recepcji malarstwa"

Monika Michałowicz (Biblioteka Narodowa w Warszawie) "Piękny pozór i granice wyobraźni. Problem jedności sztuk w pismach estetycznych i teatralnych próbach Schillera"

Katarzyna Lisiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) "Opera w zwierciadle estetyki wzniosłości"

Agnieszka Rosales Rodriguez (Uniwersytet Warszawski) "Gamy miłości - muzyka we francuskich fêtes galantes"

 

16 czerwca (czwartek)

 

9:30 – 13:00

 

Lech Trzcionkowski (Uniwersytet Warszawski) "Dionizos i Apollon na progu nowoczesności"

Waldemar Okoń (Uniwersytet Wrocławski) "Rozmowa w katedrze czyli twórczość Lecha Twardowskiego"

Krzysztof Lipka (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) "Dwa teatry w Bayreuth a idea teatru muzycznego"

Andrzej Pieńkos (Uniwersytet Warszawski) "Schönberg zaczyna malować. Moment muzyczny, moment malarski na granicy epok?"

 

14:00 – 17:00

 

Piotr Juszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) "Muzyka i plastyka w polskim filmie dokumentalnym o sztuce"

Dariusz Czaja (Uniwersytet Jagielloński) "Claudio Monteverdi i moving pictures"