Μέλος – τεκτονική - εἰκασία. Mit jedności sztuk czy prawda wyobraźni? Architektura, muzyka i sztuki plastyczne jako sztuki siostrzane

15-16 czerwca 2016


 

Transformacje w sztuce polskiej po 1989 roku